1. tačka

1. tačka

Izgradnja demokratskog, uređenog i pravednog društva i vladavine prava po najvišim evropskim standardima.

2. tačka

2. tačka

Stvaranje uslova za fer i poštene izbore, bez pritiska na birače, bez kupovine glasova i bez korišćenja državnih resursa za stranačke interese. Uređivanje Jedinstvenog biračkog spiska, izmena izbornog sistema, modernizacija sprovođenja izbornog procesa uvođenjem mogućnosti elektronskog glasanja i video-nadzora, uz zabranu unošenja mobilnih telefona na svim biračkim mestima, formiranje nadzornog odbora NSRS, propisivanje preciznih nadležnosti izbornih komisija, preciziranje nadležnosti REM-a u kontroli predizbornih kampanja, uz ravnopravan tretman svih učesnika u izborima. Procesuiranje vinovnika svih dosadašnjih izbornih manipulacija.

3. tačka

3. tačka

Ostvarivanje punih medijskih sloboda, zaustavljanje pritisaka izvršne vlasti na medije, garantovanje građanima prava na pravovremeno, objektivno, potpuno i nepristrasno informisanje, sa posebnom pažnjom na zaštitu građana od stvaranja medijske atmosfere linča, senzacionalizma, lažnih vesti, kao i zaštitu od daljeg zagađivanja medijskog prostora neprimerenim sadržajima i rijaliti programima. Ostvarivanje pune nezavisnosti i nepristrasnog informisanja javnih medijskih servisa.

4. tačka

4. tačka

Borba protiv politike siromaštva koju sprovodi vlast u Srbiji držeći planski građane na rubu egzistencije, kao i solidarna zaštita ugroženih porodica.

5. tačka

5. tačka

Zalaganje za postizanje pravednog i održivog rešenja za Kosovo i Metohiju, kroz dijalog sa kosovskim Albancima, a uz puno poštovanje Ustava Republike Srbije, Rezolucije SB UN 1244 i međunarodnog prava, a protiveći se bilo kom aktu koji bi za posledicu imao afirmaciju međunarodnog subjektiviteta, uključujući i članstvo u UN, tzv. “države Kosovo”.

6. tačka

6. tačka

Nesprovođenje bilo kakvog referenduma, uključujući referendum o Kosovu i Metohiji, u postojećim nedemokratskim uslovima.

7. tačka

7. tačka

Očuvanje nezavisnosti i suverenosti Srbije, izgradnja dostojne pozicije naše zemlje na međunarodnoj sceni.

8. tačka

8. tačka

Donošenje, razrada i primena mera porodične politike za povećanje nataliteta, kroz programe za podršku mladima, koji će uključivati stambeni dodatak za mlade bračne parove, stipendije za mlade talente, kao i podsticaje za mlade preduzetnike. Stvaranje uslova za ostanak mladih u zemlji i omogućavanje povratka što većeg broja onih koji su otišli iz Srbije.

9. tačka

9. tačka

Sprovođenje nove ekonomske politike, koja će se bazirati na većim javnim investicijama, podršci domaćim preduzetnicima i eliminisanju partokratije iz javnog sektora. Stopiranje daljeg privilegovanja stranih investitora i trenutnog ekonomskog modela koji se zasniva na favorizaciji uvoza, eksploataciji jeftine domaće radne snage i jeftinih sirovina. Sprovođenje sveobuhvatne zaštite korisnika bankarskih usluga, kroz sprečavanje ostvarivanja ekstraprofita poslovnih banaka nepravednim i dodatnim opterećivanjem građana i privrede.

10. tačka

10. tačka

Ukidanje postojećeg i donošenje novog zakona o radu u skladu sa najvišim evropskim standardima zaštite radnika i konvencija Međunarodne organizacije rada, kao i obnova sveobuhvatnog socijalnog dijaloga.

11. tačka

11. tačka

Zaustavljanje prodaje nacionalnih resursa i strateških državnih kompanija, kao i uvođenje profesionalnog menadžmenta u javna preduzeća i preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

12. tačka

12. tačka

Obrazovanje kao vrhunsko javno dobro mora biti kvalitetno i dostupno svima. Uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja i ukidanje dualnog obrazovanja. Zabrana rada u javnom sektoru svima koji su kupili ili falsifikovali diplomu.

13. tačka

13. tačka

Uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva oslobođenog uticaja izvršne vlasti. Lakši i efikasniji pristup građana pravdi. Ukidanje nepravednog sistema javnih izvršitelja.

14. tačka

14. tačka

Oštra borba protiv kriminala i korupcije, uvođenje specijalnog tužioca za visoku korupciju po ugledu na rumunski model, nezastarevanje krivičnih dela poteklih iz procesa privatizacije.

15. tačka

15. tačka

Lustracija svih koji su zloupotrebili javne funkcije i državne resurse. Hitno donošenje zakona o poreklu imovine, koji će se primenjivati na sve javne funkcionere od 1990. godine do danas.

16. tačka

16. tačka

Zaštita stečenih prava građana i zabrana njihovog ukidanja. Vraćanje protivustavno otetih penzija građanima na stečeni nivo, uz nadoknadu svih prethodnih umanjenja. Zaštita ugroženih kategorija stanovništva sa posebnom pažnjom na poboljšanje položaja ratnih vojnih veterana i radnika oštećenih kroz proces privatizacije.

17. tačka

17. tačka

Ostvarivanje društva pune ravnopravnosti žena i muškaraca u kome će biti jednako plaćeni za isti posao, imati jednake šanse za zapošljavanje, napredovanje i započinjanje privatnog posla. Stvaranje mehanizma za sprečavanje direktne i indirektne diskriminacije po bilo kom osnovu.

18. tačka

18. tačka

Izgradnja suštinske samouprave. Neposredno izjašnjavanje građana o tome kako će biti investiran novac od poreza na imovinu, u mestima u kojima oni žive. Izgradnja komunalnih sistema koji će građanima pružati najkvalitetnije usluge, po najpovoljnijim cenama.

19. tačka

19. tačka

Zapošljavanje u javnom sektoru isključivo na osnovu javnog konkursa i ispunjavanja stručnih kriterijuma.

20. tačka

20. tačka

Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga i donošenje nove strategije za unapređenje javnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na mere za borbu protiv bolesti zavisnosti. Protiv GMO.

21. tačka

21. tačka

Negovanje najboljih vrednosti naše tradicije i kulture, uz strateški pristup razvoju kulturne politike i zaštiti ćirilice.

22. tačka

22. tačka

Zaštita prava i interesa, kao i poboljšanje položaja srpskog naroda u regionu i dijaspori. Negovanje i razvoj posebnih veza sa Republikom Srpskom.

23. tačka

23. tačka

Zaštita prava nacionalnih manjina po najvišim standardima.

24. tačka

24. tačka

Podsticanje i razvoj sporta i uslova za vođenje zdravih načina života, naročito kod dece i omladine. Borba protiv huliganizma i nasilja u sportu.

25. tačka

25. tačka

Poboljšanje uslova rada i društveno-materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu, prosveti, nauci, kulturi, vojsci i policiji.

26. tačka

26. tačka

Partnerstvo države i domaće poljoprivrede. Obnova i razvoj sela, sprovođenje politike realnog subvencionisanja domaćeg poljoprivrednika. Protivljenje prodaji državnog zemljišta.

27. tačka

27. tačka

Planski pristup razvoju infrastrukture i osavremenjivanju saobraćajnica i putnih mreža za rečni, drumski, železnički i avio saobraćaj.

28. tačka

28. tačka

Razvoj energetike, rudarstva i obnovljivih izvora energije uz zaštitu životne sredine i poštovanje najviših ekoloških standarda.

29. tačka

29. tačka

Uvođenje sistemskih mera podrške i podsticaja turističkih usluga i kapaciteta Srbije.

30. tačka

30. tačka

Podsticaj inovacijama u cilju omogućavanja intenzivnijeg prisustva na tržištu digitalne ekonomije.