Секретаријат је административни орган Савеза, који се стара о спровођењу административних одлука Председништва, као и одлука које су у његовој надлежности.

Секретаријатом руководи Секретар.

 

Секретара именује и разрешава Председништво.

 

За секретара Савеза за Србију именован је Љубан Панић.

 

Секретар се именује на период од две године, уз могућност поновног именовања.

 

Секретар је лице овлашћено за заступање Савеза.

 

Секретар има права и дужности финансијког налогодавца.

 

Секретар закључује послове и располаже средствима у кумулативној вредности до 300.000 динара за редовне трошкове, а до правдања тих средстава на седници Председништва.

 

Секретар може да овласти друго лице из редова чланова оснивача Савеза за заступање и представљање Савеза, уз сагласност Председништва.

 

Секретар обавља следеће послове:

  1. стара се о спровођењу административних одлука Председништва
  2. руководи радом администрације Савеза
  3. подноси извештај о финансијском пословању и завршни рачун Председништву
  4. обавља послове, у складу са законом, на прибављању финансијских средстава и материјалних услова за рад Савеза, а на основу одлука Председништва
  5. подноси извештај о свом раду Председништву
  6. обавља и друге послове које му повере други органи Савеза

 

Секретару мандат престаје пре времена на које је изабран:

  1. подношењем писане оставке Председништву
  2. разрешењем

Контактирајте Секретаријат

Контакт подаци

Адреса

Теразије 3/4, Београд

Телефон

(+381) 11 409 2235

Email
[email protected]

Пошаљите поруку