Sekretarijat je administrativni organ Saveza, koji se stara o sprovođenju administrativnih odluka Predsedništva, kao i odluka koje su u njegovoj nadležnosti.

Sekretarijatom rukovodi Sekretar.

 

Sekretara imenuje i razrešava Predsedništvo.

 

Za sekretara Saveza za Srbiju imenovan je Ljuban Panić.

 

Sekretar se imenuje na period od dve godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

Sekretar je lice ovlašćeno za zastupanje Saveza.

 

Sekretar ima prava i dužnosti finansijkog nalogodavca.

 

Sekretar zaključuje poslove i raspolaže sredstvima u kumulativnoj vrednosti do 300.000 dinara za redovne troškove, a do pravdanja tih sredstava na sednici Predsedništva.

 

Sekretar može da ovlasti drugo lice iz redova članova osnivača Saveza za zastupanje i predstavljanje Saveza, uz saglasnost Predsedništva.

 

Sekretar obavlja sledeće poslove:

  1. stara se o sprovođenju administrativnih odluka Predsedništva
  2. rukovodi radom administracije Saveza
  3. podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju i završni račun Predsedništvu
  4. obavlja poslove, u skladu sa zakonom, na pribavljanju finansijskih sredstava i materijalnih uslova za rad Saveza, a na osnovu odluka Predsedništva
  5. podnosi izveštaj o svom radu Predsedništvu
  6. obavlja i druge poslove koje mu povere drugi organi Saveza

 

Sekretaru mandat prestaje pre vremena na koje je izabran:

  1. podnošenjem pisane ostavke Predsedništvu
  2. razrešenjem

Kontaktirajte Sekretarijat

Kontakt podaci

Adresa

Terazije 3/4, Beograd

Telefon

(+381) 11 409 2235

Email
[email protected]

Pošaljite poruku