ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА

Драган Ђилас

Иницијатор

Вук Јеремић

Народна странка

Зоран Лутовац

Демократска странка

Бошко Обрадовић

Српски покрет Двери

Борко Стефановић

Левица Србије

Јанко Веселиновић

Покрет за Преокрет

Владимир Радосављевић

Удружени синдикат Србије ``Слога``

Небојша Зеленовић

Заједно за Србију

НАДЛЕЖНОСТИ И НАЧИН РАДА ПРЕДСЕДНИШТВА

Председништво је највиши орган Савеза и стара се о остваривању циљева Савеза.

Председништво обавља функцију Скупштине, у складу са Законом.

У Председништву функцију председавања сваког месеца обавља други члан Председништва а према азбучном реду презимена члана председништва и законског заступника као лица које представља организацију која је члан Председништва.

Чланови председништва су представници Чланова оснивача Савеза.

Председништво:

 1. усваја, мења и допуњује Статут
 2. бира и разрешава лице овлашћено за заступање Савеза
 3. доноси пословник о свом раду
 4. одлучује о удруживању у савезе
 5. одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза
 6. разматра и усваја финансијски план, извештаје о финансијском пословању и завршни рачун
 7. доноси финансијске одлуке и уваја годишњи финансијски извештај, који израђује Секретаријат
 8. доноси одлуку о приходима и расходима
 9. утврђује активности и правце деловања Савеза
 10. организује редовно обављање делатности Савеза
 11. брине се о информисању чланова и јавности
 12. стара се о јавности рада и одлучује о визуелном идентитету Савеза
 13. доноси одлуке о располагању средствима и имовином Савеза, и контролише материјално и финансијско пословање Секретаријата
 14. одлучује о коришћењу имовине Савеза
 15. одлучује о општим актима Савеза као и о предлозима њихових измена и допуна
 16. одлучује о усклађености општих аката Савеза са Статутом
 17. одлучује о услађености појединачних аката и одлука свих органа Савеза са Статутом и другим општим актима Савеза
 18. решава сукоб надлежности органа у Савезу, када Статутом није другачије одређено
 19. одлучује о обављању допуштених делатности
 20. оснива стручна тела која помажу остваривању циљева Савеза